STDIO Developer

20 bundles
2 files3 months ago
1

Sử Dụng JsonUtility Trong Lập Trình Game Với Unity

Sử Dụng JsonUtility Trong Lập Trình Game Với Unity

Hướng dẫn sử dụng đối tượng JsonUtility để tạo chuỗi JSON trong Unity. Trong lập trình game việc tổng hợp dữ liệu để lưu trữ là rất khó khăn. Do đó Unity đã hỗ trợ tổng hợp dữ liệu thành chuỗi JSON và ngược lại thông qua đối tượng JsonUtility. https://www.stdio.vn/articles/su-dung-jsonutility-trong-lap-trinh-game-voi-unity-544

Main.cs

1234567891011121314151617181920212223
using UnityEngine; public class Main : MonoBehaviour { // Use this for initialization void Start () { GameSetting gameSetting = new GameSetting(); gameSetting.Language = "en"; gameSetting.Sound = false; gameSetting.Volume = 30; string settingJSON = gameSetting.SaveToJSON(); print(settingJSON); GameSetting loadSetting = GameSetting.CreateFromJSON(settingJSON); gameSetting.LoadFormJSON(settingJSON); } // Update is called once per frame void Update () { } }

GameSetting.cs

123456789101112131415161718192021222324
using System; using UnityEngine; [Serializable] public class GameSetting { public string Language; public bool Sound; public int Volume; public static GameSetting CreateFromJSON(string jsonString) { return JsonUtility.FromJson<GameSetting>(jsonString); } public void LoadFormJSON(string jsonString) { JsonUtility.FromJsonOverwrite(jsonString, this); } public string SaveToJSON() { return JsonUtility.ToJson(this); } }