Vinh La Kiến

48 bundles
7 files9 months ago
1

Đề thi môn ngành Game

Đề thi ngành game, có thể sử dụng internet.

Câu 1

Giấy tờ.

Sự khác biệt giữa Constract (Hợp đồng) và Agreement (Bản thỏa thuận).
Non-Disclousure Agreements (NDA) là gì?

Câu 2

Phát triển và Phát hành.

Nhà phát triển là gì?
Nhà phát hành là gì?
Sự khác biệt giữa nhà phát triển và nhà phát hành?

Câu 3

Vòng đời của sản phẩm.

Giải thích các khái niệm sau: Phát triển, bảo hành và bảo trì và mở rộng.

Câu 4

Producer.

Producer nghĩa là gì?
Vai trò của 1 producer?

Câu 5

Outsourcing và insourcing

Outsourcing (thuê ngoài) là gì?
Insourcing (nội bộ) là gì?

Các yếu tố dẫn đến quyết định Outsourcing và Insourcing?

Câu 6

Marketing là gì?
Sale là gì?

Câu 7

Quản lý phiên bản sản phẩm.

Phương pháp để đánh dấu sản phẩm?
Đề xuất 1 phương pháp đánh phiên bản sản phẩm của bạn.

Ví dụ: x.y.z trong đó
x là phiên bản sản phẩm lớn như Word 2013 lên phiên bản World 2016.
y là phiên bản cập nhật lỗi, hoặc các tính năng lớn (ứng dụng hay bị crash khi nhấn vào button...)
z là phiên bản cập nhật các lỗi nhỏ hoặc điều chỉnh nhỏ (thay đổi màu button...).