Duyên Kim

42 bundles
1 filea month ago
1

Function

entry.ts

1234567891011
//1 sinh viên học 1 môn học function showStudentInfo1(name: string, course): string { return name + " study " + course; } console.log(showStudentInfo1("Kim Duyên", "javascript")); //1 sinh viên học nhiều môn học function showStudentInfo2(name:string,...course:string[]):string { return name + " study " + course; } console.log(showStudentInfo2("Kim Duyên","javascript","reactjs","typescript"));