STDIO Training

45 bundles
1 file4 months ago
4

Bài tập hàm trong JavaScript

1.Viết hàm tính tổng các phần tử có trong mảng giá trị nguyên.
Ex: SumOfElementsInArray([5, 11, 12, 9, 7, 3, 15, 20, 19, 1, 18, 8, 17, 13, 6, 16, 14, 2, 10, 4]) => 210

2.Viết hàm tính trung bình cộng của các phần tử có trong mảng giá trị nguyên.
Ex: AverageOfElementsInArray([5, 11, 12, 9, 7, 3, 15, 20, 19, 1, 18, 8, 17, 13, 6, 16, 14, 2, 10, 4]) 
=> 10.5

3.Viết hàm tính tổng các phần tử ở vị trí lẻ có trong mảng giá trị nguyên.
Ex: SumOfElementsAtOddIndexInArray([5, 19, 1, 18, 8, 17, 13, 6, 16, 14, 2, 10, 4])
=>  87

4. Viết hàm:
Tìm chỉ số của số nhỏ nhất (FindMinIndexInArray) trong mảng giá 11, 12, 9, 7, 3, 15, 20, trị nguyên.
Tìm chỉ số của số lớn nhất (FindMaxIndexInArray) trong mảng giá trị nguyên.
Tìm chỉ số của số nhỏ nhất và chỉ số của số lớn nhất (FindMinIndexAndMaxIndexInArray) trong mảng giá trị nguyên.

5. Viết hàm in tất cả số nguyên tố trong mảng.
Ex: PrintAllPrimeNumberInArray([5, 11, 12, 9, 18, 7, 3, 15, 20, 19]) => 5, 11, 7, 3, 19

6. Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử là 1 và 1 (hoặc 0 và 1),
các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. 
Viết chương trình nhận vào một số nguyên không âm và in ra dãy Fibonacci có chiều dài tương ứng 
với giá trị này.
Ex: PrintFibonacci(8) => Fibonacci sequence: 1 1 2 3 5 8 13 21