it hoangtan

3 bundles
1 file5 days ago
1

Thứ tự làm report

1234567891011121314Chương 3: Thống kê nghiệp vụ của admin

Chương 4: Sửa class diagram 
Chương 4: Xóa lược đồ sequence
Chương 4: Sửa lược đồ cơ sở dữ liệu
Chương 4: Mô tả bảng và chi tiết bảng theo CSDL hiện tại

Chương 5: 5.2 Giao diện quản trị: đánh số, mô tả

Chương 6: Sửa lại cài đặt và kiểm thử - kiểm thử phần admin

{SAU CÙNG} Cập nhật danh mục tài liệu tham khảo và đánh số tài liệu tham khảo
{SAU CÙNG} Đánh số hình ảnh, bảng biểu, dò chính tả
{SAU CÙNG} Đọc lại 3 lần báo cáo khóa luận tốt nghiệp