Anh Hoàng

42 bundles
1 file4 months ago
1

-- Q1.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
-- Q1. SELECT NV.MANV ,NV.TEN, NV.DCHI, NV.DTHOAI FROM NHANVIEN NV JOIN KHANANG KN ON NV.MANV = KN.MANV WHERE KN.MALOAI = 'B747' -- Q2. SELECT CB.MACB, LB.NGAYDI FROM CHUYENBAY CB JOIN LICHBAY LB ON CB.MACB = LB.MACB WHERE CB.SBDI = 'DCA' AND CB.GIODI BETWEEN 14 AND 18 -- Q3. SELECT DISTINCT NV.TEN FROM NHANVIEN NV JOIN PHANCONG PC ON NV.MANV = PC.MANV JOIN CHUYENBAY CB ON PC.MACB = CB.MACB WHERE CB.MACB = '100' AND CB.SBDI = 'SLC' -- Q4. SELECT DISTINCT LB.MALOAI, LB.MACB FROM LICHBAY LB JOIN CHUYENBAY CB ON LB.MACB = CB.MACB WHERE CB.SBDI = 'MIA' -- Q5. SELECT DISTINCT DC.MACB, DC.NGAYDI ,KH.TEN, KH.DTHOAI FROM KHACHHANG KH JOIN DATCHO DC ON KH.MAKH = DC.MAKH ORDER BY DC.MACB ASC, DC.NGAYDI DESC -- Q6 SELECT PC.MACB, PC.NGAYDI, NV.TEN, NV.DCHI, NV.DTHOAI FROM NHANVIEN NV JOIN PHANCONG PC ON NV.MANV = PC.MANV ORDER BY PC.MACB ASC, PC.NGAYDI DESC -- Q7 SELECT PC.MACB, PC.NGAYDI, NV.MANV, NV.TEN FROM NHANVIEN NV JOIN PHANCONG PC ON NV.MANV = PC.MANV JOIN CHUYENBAY CB ON PC.MACB = CB.MACB WHERE CB.SBDEN = 'ORD' AND NV.LOAINV = 1; -- Q8 SELECT PC.MACB, PC.NGAYDI, NV.TEN FROM NHANVIEN NV JOIN PHANCONG PC ON NV.MANV = PC.MANV WHERE NV.LOAINV = 1 AND NV.MANV = '1001'; -- Q9 SELECT LB.MACB, LB.SBDI, LB.GIODI, LB.GIODEN, LB.NGAYDI FROM LICHBAY LB JOIN CHUYENBAY CB ON LB.MACB = CB.MACB WHERE CB.SBDEN ='DEN' ORDER BY LB.SBDI DESC; -- Q10 SELECT LMB.HANGSX, LMB.MALOAI, NV.TEN FROM LOAIMB LMB JOIN KHANANG KN ON LMB.MALOAI = KN.MALOAI JOIN NHANVIEN NV ON NV.MANV = KN.MANV; -- Q11 SELECT NV.MANV, NV.TEN FROM NHANVIEN NV JOIN PHANCONG PC ON NV.MANV = PC.MANV WHERE NV.LOAINV = 1 AND PC.NGAYDI = '2000-01-11' AND PC.MACB = '100'; -- Q12 -- Cho biết mã chuyến bay, mã nhân viên, tên nhân viên được phân công vào chuyến bay xuất phát -- ngày 10/31/2000 tại sân bay MIA vào lúc 20:30 SELECT LB.MACB, NV.MANV, NV.TEN FROM NHANVIEN NV JOIN PHANCONG PC ON NV.MANV = PC.MANV JOIN LICHBAY LB ON LB.MACB = PC.MACB AND LB.NGAYDI = PC.NGAYDI JOIN CHUYENBAY CB ON CB.MACB = LB.MACB WHERE LB.NGAYDI = '2000-10-31' AND CB.SBDI = 'MIA' AND CB.GIODI = 20.5; -- Q13 -- Cho biết thông tin về chuyến bay (mã chuyến bay, số hiệu, mã loại, hãng sản xuất) mà phi công -- "Quang" đã lái SELECT LB.MACB, LB.SOHIEU, LMB.MALOAI, LMB,HANGSX FROM LOAIMB LMB JOIN KHANANG KN ON LMB.MALOAI = KN.MALOAI JOIN NHANVIEN NV ON NV.MANV = KN.MANV JOIN PHANCONG PC ON PC.MANV = NV.MANV JOIN LICHBAY LB ON LB.MACB = PC.MACB AND LB.NGAYDI = PC.NGAYDI WHERE NV.TEN = 'Quang'; -- Q14: Cho biết tên của những phi công chưa được phân công lái chuyến bay nào SELECT NV.MANV FROM NHANVIEN NV WHERE NOT EXISTS (SELECT PC.MANV FROM PHANCONG PC); -- Q15. Cho biết tên khách hàng đã đi chuyến bay trên máy bay của hãng "Boeing" SELECT KH.TENKH FROM KHACHHANG KH JOIN DATCHO DC ON DC.MAKH = KH.MAKH JOIN LICHBAY LB ON LB.MACB = DC.MACB AND DC.NGAYDI = LB.NGAYDI JOIN MAYBAY MB ON MA.MALOAI = LB.MALOAI AND LB.SOHIEU = MB.SOHIEU JOIN LOAIMB LMB ON LMB.MALOAI = MAYBAY.MALOAI WHERE LMB.HANGSX = 'Boeing'; WHERE -- Q16. Cho biết mã các chuyến bay chỉ bay với máy bay số hiệu 10 và mã loại B747 SELECT LB.MACB FROM LICHBAY LB WHERE LB.SOHIEU = 10 AND LB.MALOAI = 'B747';