Hash - Định Dạng Trực Tuyến

Hash là một công cụ trực tuyến để mã hoá với nhiều phương pháp phổ biến như MD5, SHA, Base64, ... nhanh chóng và tiện lợi để cải thiện hiệu suất.

Nhập
Loading...

Độ dài: 0

Xuất

Độ dài: 0

MD5 Generator Online

MD5 là gì?

MD5 hoặc MD5 Message-Digest Algorithm, là một phương pháp hash dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

Thay vì kiểm tra và xác thực giữa hai tệp dữ liệu mà không có bất kỳ thay đổi nào bằng cách so sánh dữ liệu thô, MD5 thực hiện điều này bằng cách chuyển đổi toàn bộ dữ liệu thành chuỗi 32 ký tự trong 1. Phương thức này giống nhau, vì vậy nếu bạn muốn so sánh hai phạm vi dữ liệu , bạn có thể so sánh hai chuỗi 32 ký tự này.