Hash - Định Dạng Trực Tuyến

Hash là một công cụ trực tuyến để mã hoá với nhiều phương pháp phổ biến như MD5, SHA, Base64, ... nhanh chóng và tiện lợi để cải thiện hiệu suất.

Nhập
Loading...

Độ dài: 0

Xuất

Độ dài: 0

Base64 Decode Online

Base64 là gì?

base64 là một phương thức mã hóa hai chiều từ binary sang chuỗi để có thể dễ dàng gửi qua mạng. Binary khi giải mã sẽ được biểu thị bằng các ký tự ASCII.

Base64 bắt nguồn từ việc gửi nội dung binary qua Email bằng chuẩn SMPT, nhưng chuẩn SMTP chỉ cho phép chuyển đổi các ký tự ASCII 7 bit có giá trị từ 0-127, còn file nhị phân chứa các byte có giá trị 0-255 nên cần phải chuyển đổi với Base64 trước tiên để có thể sử dụng SMTP.